(Zoks)1、ビジネスを成功するための事前準備
(Zoks)2、ビジネスマインド
ーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーー

(Zoks)3、自分商品作り

(Zoks)4、初めての収益化作り

(Zoks)5、サイト構築

(Zoks)6、広告作成